top of page
Stationary photo

educar
en família

fondo-web-hs.png
fondo-web-hs.png

Qui som

La Coordinadora Catalana pel Reconeixement i la Regulació del Homeschoolinga neix l'any 2007 amb un grup de famílies que opten per educar els seus fills integralment. És una associació creada sense ànim de lucre on els objectius principals són:

  • Treballar per la regulació i el reconeixement de l'educació en Família a Catalunya i a l'Estat Espanyol.

  • Coordinar totes les famílies que opten per aquest model educatiu a tot el territori català.

Segons els estatuts, els fins de l’associació són:

  1.  Aconseguir el reconeixement i la regulació de l’Educació en Família a Catalunya. No treballem pel reconeixement ni la regulació de les escoles lliures o alternatives, tot i que puguem, ocasionalment, compartir estratègies amb elles.

  2.  Aconseguir els mateixos drets dels menors educats en família que els escolaritzats, sense discriminació d’edat ni altres. condicionants per l’obtenció del títols acadèmics i demés drets

  3.  Donar suport a totes les famílies que practiquen l’Educació en Família afectades per les lleis educatives aplicables al territori català.

  4.  Facilitar informació sobre l’Educació en Família.

  5.  No vincular-se ni ser portaveu de cap moviment polític, confessional ni pedagògic.

  6. Col·laborar, associar-se i/o federar-se amb altres grups catalans, estatals o estrangers, que tinguin els mateixos fins.

  7. En queda exclòs tot ànim de lucre.

fondo-web-hs.png

Què és educar en família?

Significa assumir de forma integral l’educació dels nostres fills i de les nostres filles, tant en els aspectes de l’adquisició de coneixements i d’habilitats, com en la transmissió de valors i principis sense delegar cap d’aquestes funcions en institucions educatives, cosa que no exclou que es puguin posar en contacte amb professionals o especialistes per ampliar la seva educació.

Les famílies que eduquen a la llar o en família (en endavant EeF) provenen de tot tipus d’orígens, de nivells de formació, de poder adquisitiu i de creences. Algunes segueixen l’educació a la llar tot evitant ja les escoles bressol; d’altres desescolaritzen per diferents problemes o dificultats, però per a totes el factor comú és la creença que l’educació ha de respondre a un ventall de necessitats, d’interessos i d’estils individuals d’aprenentatge de cada nen o nena.

La desescolarització dels infants contra la seva voluntat, per racisme o homofòbia, o per segregar-los de la comunitat, no està dins del marc de l’educació en família. Tampoc ho està mantenir-los a casa sense oferir-los una experiència educativa alternativa. L’educació integral en família es basa en la comunitat, per això no aïlla del medi, ni tendeix a la sobreprotecció dels infants.

L’educació integral en família assumeix com a pròpies les finalitats de l’article 2 de la Llei Orgànica d’Educació, la qual cosa ens legitima com a integrants de la Comunitat Educativa.

LOE-Artículo 2. Fines.

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.

g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad.

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte.

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en una o más lenguas extranjeras.

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.

 

L'educació en família és una alternativa més a l'educació escolar presencial. És un camí diferent per aconseguir la formació integral dels joves del nostre país, que en aquest moment necessita noves idees per sortir del cul de sac on es troba per la crisi social, de família, de valors, etc. L'EeF no és “la solució” a la crisi educativa, però és una alternativa vàlida per un determinat sector de la nostra societat, que per diverses circumstàncies no encaixa a l'escola presencial. Per tant, és complementària a l'escola, no pas contrària.

Els països més avançats en matèria educativa, els que ens poden servir de referents, tenen reconeguda i regulada l’EeF. Esperem que el primer pas donat a Catalunya ajudi la resta de comunitats de l’estat espanyol a avançar ben aviat en aquesta línia.

Si la Unió Europea és com un estat global en matèria econòmica, en moviments de persones i mercaderies, en regulacions tècniques, industrials, etc... per què aquestes diferències en legislació educativa referent a l'EeF?

SEGUEIX-NOS A INSTAGRAM

bottom of page